آنالیز و معرفی انواع روغن جعبه دنده از جمله روغن واسکازین بهران سمند 85W-140

به گزارش تور ایتالیا ارزان، روغن گیربکس یا روغن دنده خودرو یکی از روانسازهای مهم خودرو می باشد که برای روانکاری چرخ دنده ها و قطعات متحرک موجود در سیستم انتقال قدرت خودرو به ویژه جعبه دنده مورد استفاده قرار می گیرد. واسکازین معادل کلمه روغن دنده است. وجود این روانکارها کاملا ضروری می باشد زیرا که علاوه بر تعویض آسان دنده خودروباعث کاهش خوردگی و ساییدگی می گردد.

آنالیز و معرفی انواع روغن جعبه دنده از جمله روغن واسکازین بهران سمند 85W-140

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

معرفی روغن واسکازین 140:

روغن واسکازین 140 دراصلازروانکنندههایباکیفیتبسیاربالامحسوبمیگرددکهدارایترکیبات و فرمولهایشیمیایی و مهندسی میباشد. امروزهدربسیاریازچرخ دندههایقوسی و دندههایگیربکسبهدلیلمقاومتدربرابرحرارت و جلوگیریازخوردگی و سایشازاینواسکازینهابهرهگرفتهمیگردد. ازاینروغنهاعمومادرماشینهایسنگیننیزاستفادهمیگرددکهدراصلخاصیتتحملبار و فشاربسیار بالا و جلوگیریازخراش و ساییدگیدندانهدندههارابهدنبالدارد. البتهدقتداشتهباشیدکهبایدباتوجهبهنوعگیربکسخودروخوداین روغن هارابرگزیدهو ازآنهااستفادهکنیدتاروانکاریمناسبیرابهدنبالداشتهباشد. اینروغنهاازجملهمرغوبترینروغنهایپایهبه حسابمیآیندکهدرجعبهدندههاییباقدرتبالاحاویچرخدندههایهیپوئیدی، حلزونیمایل و مخروطینیزبهکارمیروند. شمابایددر خریداینمحصولاتدقتنموده و ازاجناسمعتبربهرهگیریدزیرااینمحصولازمحصولاتضروریدرگیربکسخودرومحسوبمیگرددکهبایدآنراازفروشگاههایمعتبریتهیهکنید. فراموشنکنیدازرویقیمتمحصولاتنمیگرددتشخیصدقیقیرااعمالکرد و هرجنسگرانقیمتیدلیل برکیفیتبالایآننیست. زیراامروزهاجناسگرانقیمتبسیاریدربازارموجودبودهکهفاقدکیفیت و بدونهیچاستفادهایبرایشمامیباشد. لذافروشگاهموردنظرخودرابادقتبیشتریانتخابنمودهتابامواردذکرشدهمواجهنشوید.

روغن توربو اکسترا:

میتوانروغن توربو اکسترارابهعنوانیکروغندیزلیدارایکیفیتبالا، مقاومتدرمقابلحرارت و کنترلکنندهدوددانست. ازجملهخواصاینروغنایناستکهدرساختآنازروغنپایهنیمهسنتتیک و موادافزودنیبهکاربردهمیگردد. اینروغندارایکاربردگسترده ایاست. بهطورکلیاینروغنرامیتوانمناسببرایاجسامیدانستکهتواناییانجامکاردرشرایطسخترادارند. معمولااینروغنهادارایانواع مختلفیبودهکهازدیگرویژگیهایروغنتوربواکستراعلاوهبرمقاومتآندربرابرحرارت، بهقابلیتپراکندهسازیعالیدوده و ذراتحاصلاز احتراقدرموتورهایدیزلینیزمیتواناشارهنمود. یعنیدرکناراینموارددارایخاصیتضدسایشنیزمیباشد. زماناستفاده و نگهداریاز اینروغنها و حتیخریدآنهابایدرعایتنکاتیرامدنظرقراردهیدتابااجناستقلبیمواجهنشوید.

روغن بهران کمپرسور vdl68:

استفاده از روغن بهران کمپرسور vdl 68 در کمپرسورهای پیستونی یا رفت و برگشتی باعث ایجاد نوعی روانکاری در بین قطعات می گردد. بنابراین بهره گیری از این روغن ها در این امور از الزامات محسوب می گردد. این روغن ها فراوری شده توسط روغن پایه و مواد افزودنی هستند که طبق نکات ذکر شده جهت روانکاری کمپرسورهای پیستونی به کار برده می شوند. از ویژگی های گسترده این روغن می توان به مقاومت بالای آن در برابر حرارت، مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون، جلوگیری از هرگونه سایش و زنگ زدگی و همچنین خاصیت جداپذیری از آب اشاره کرد که با تمامی این ویژگی ها دارای کاربردهای گسترده ای خصوصا در صنعت است. کمپرسورهای رفت و برگشتی به علت پیچیده بودن در ساختار خود و همچنین داشتن قطعات دارای حرکت، با فرسایش بیشتری روبرو هستند. یعنی باید طی مدتی معین به آنها رسیدگی نمود. بنابراین جهت جلوگیری از فرسایش های ناشی از حرکت قطعات و روانکاری آنها از استفاده از این روغن شرط اول می باشد. همچنین با توجه به کاربرد این روغن ها توانایی طولانی تر کردن عمر دستگاه ها و کمپرسورها را نیز به دنبال دارند. بهتر است از روغن کمپرسور جهت تنفس هوا یا فشرده سازی اکسیژن به کار گرفته نشده و صرفا برای روانکاری بعضی قطعات صنعتی از آنها استفاده نمایید. برای تشخیص تغییر روغن یا اضفه کردن روغن باید نوع مدل و شرایط عملیاتی آنها را آنالیز نمایید. معمولا این کار هر سه ماه یک بار انجام می گردد. هرچند که چک کردن شرایط سیال و تنظیم روغن ها توسط اپراتور را باید به صورت دائمی مد نظر قرار داد. جهت خرید این محصولات حتما به فروشگاه های معتبر مراجعه نمایید.

شمامیتوانیدانواعروانکارهایصنعتی و گریسها رابابهترینکیفیتهادرانواعبرندهایمطرحجهانیهمراهبامناسبترینقیمتهارااز بازرگانیروغنصنعتیفیداراویل Fidaroil.com تهیهکرده و محصول درخواستیخودرادرکمترینزمانممکندریافتکنید.

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 20 خرداد 1400 بروزرسانی: 20 خرداد 1400 گردآورنده: italyro.ir شناسه مطلب: 1829

به "آنالیز و معرفی انواع روغن جعبه دنده از جمله روغن واسکازین بهران سمند 85W-140" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آنالیز و معرفی انواع روغن جعبه دنده از جمله روغن واسکازین بهران سمند 85W-140"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید